Categorieën
Open Brief

Open brief aan Minister Jan Jambon

Vier grote werkgeversorganisaties binnen zorg en welzijn zijn ontzettend bezorgd over de besparingen. Ze schreven een brief aan Jan Jambon:

“Een goed beleid op het vlak van welzijn en zorg is de hoeksteen van een warm Vlaanderen. Dit vereist investeringen, geen besparingen.”

Geachte minister-president Jan Jambon,

Wij hebben een gemeenschappelijk doel! “Een warm en zorgzaam Vlaanderen.”

Een doel om hoopvol van te worden. Het is in ieders belang dat zo veel mogelijk mensen zich aangesloten voelen bij de samenleving.

Dat is niet alleen goed voor die mensen, maar ook voor de samenleving! Het maakt leven in Vlaanderen aangenamer en draagt bij tot betere gezondheid, een sterkere economie, meer veiligheid, enzovoort.

Met de regelmaat van de klok tonen verschillende media en onderzoekers ons de vele alarmsignalen over het welzijn en de nood aan zorg in onze samenleving. Of het nu gaat over jongeren in kwetsbare opvoedingssituaties, mensen met een beperking die uit de boot vallen, eenzaamheid, psychische moeilijkheden, zelfmoordcijfers, de stijgende nood aan ouderenzorg & thuiszorg, een tekort aan kinderopvang, (kinder)armoede, schulden, uithuiszettingen, woningnoden, familiaal geweld, kindermishandeling, (v)echtscheidingen, … Het gaat niet de goede kant op.

“We zijn daarom ontzettend bezorgd. We begrijpen uw keuzes niet.”

Gelukkig hebben wij een gemeenschappelijk doel: deze alarmsignalen aanpakken en zorgen dat mensen niet uit de boot vallen. Voor dat warm en zorgzaam Vlaanderen. Een doel waar tal van organisaties, verenigingen en vrijwilligers zich dagelijks voor inzetten. Wij worden blij als we in het regeerakkoord lezen dat zij onze samenleving mee vorm geven en steun van de overheid verdienen. “Wie hulp nodig heeft, laten we nooit in de steek. Voor de ondersteuning van kwetsbaren maakt de Vlaamse Regering de nodige budgetten vrij”.

Alweer een gemeenschappelijk doel: de budgetten die vrijgemaakt worden zo efficiënt mogelijk inzetten. Voor dat warm en zorgzaam Vlaanderen. Niemand kan daar tegen zijn.

We lijken wel anders te kijken naar hoe je dat doel kan bereiken. Snoeien om te bloeien klinkt mooi, maar in de praktijk is het voor al die organisaties, verenigingen en vrijwilligers nu al vaak vechten tegen de bierkaai.
Schaarste is de context waar sociaal werkers, zorg- en hulpverleners – uit gelijk welke organisatie – dagelijks in moeten werken. De wijdverspreide wachtlijsten zijn daar een illustratie van, waardoor mensen van het kastje naar de muur gestuurd worden. Besparingen zullen die realiteit niet beter maken.

“De gevolgen zijn sowieso voelbaar voor kwetsbare mensen.”

Snoeien in structuren en bovenbouw klinkt alsof het niet voelbaar is voor de man die een eind aan zijn leven wil maken, de jonge gast die niet meer bij zijn ouders kan wonen, het koppel dat uit huis gezet wordt, de dame met een beperking en de oude man die niet kunnen leven zonder zorg, of het gezin waar de kinderen regelmatig familiaal geweld ervaren. Helaas kunnen we u hier geen gelijk geven.

Structuren en bovenbouw zijn er net om sociaal werkers, zorg- en hulpverleners te ondersteunen en ontlasten, zodat zij op een kwalitatieve manier hulp kunnen bieden. Zonder bovenbouw is er ook geen vorming, coaching, teamwerking, digitalisering, administratieve omkadering en kunnen we niet voldoen aan de verplichtingen die de overheid oplegt over veiligheid, preventie, privacy, sociale zekerheid, fiscaliteit, publieke aanbestedingen…,

De gevolgen zijn sowieso voelbaar voor kwetsbare mensen. Of het nu gaat om één euro of 300 miljoen: besparen waar de noden nu al torens hoger zijn dan de middelen, heeft impact. Het geeft ook een verkeerd signaal aan diegenen die nood hebben aan dat warm en zorgzaam Vlaanderen, en voor diegenen die zich daar dagelijks voor inzetten. Voor de samenleving belooft het op de lange termijn weinig goeds.

We zijn daarom ontzettend bezorgd. We begrijpen uw keuzes niet. Maar gelukkig hebben we een gemeenschappelijk doel. Een warm en zorgzaam Vlaanderen. Waar voor iedereen een plaats is, en waar niemand er alleen voor staat. Een goed beleid op het vlak van welzijn en zorg is de hoeksteen daarvan. Dit vereist investeringen in plaats van besparingen.
Wij vragen daarom met aandrang om de impact van uw besparingen in de verschillende sectoren onder ogen te zien en het gevoerde beleid opnieuw te bekijken.

Margot Cloet, Zorgnet-Icuro
Hendrik Delaruelle, Vlaams Welzijnsverbond
Ann De Meulemeester, Zorggezind
Patrick Vander Weyden, SOM de federatie van sociale ondernemingen.

Deze vier ondertekenende werkgeverskoepels vertegenwoordigen meer dan 2.000 organisaties in Vlaanderen. Deze organisaties stellen samen ongeveer 230.000 personeelsleden tewerk.

Je kan de open brief ook zelf ondertekenen.

Categorieën
Open Brief

Ouderschap: Open brief aan de Vlaamse Regering

Ouderschap… ongetwijfeld een zeer moeilijke en complexe taak! Perfect ouderschap is een utopie, en iedereen doet zijn best. Je hoopt steeds een soort ‘goed-genoeg ouder’ te zijn. Maar helaas is dit voor heel wat gezinnen niet haalbaar zonder ondersteuning. Mensen die durven hulp zoeken, of die durven aanvaarden als anderen die aanbieden of zelfs opleggen. Deze gezinnen kunnen onder andere bij De Takel terecht. Een dagcentrum binnen de jeugdhulp die kinderen, jongeren en hun context ondersteunt op een soms hobbelig parcours richting het ‘goed-genoeg gezin’. Zeer diverse gezinnen komen bij ons terecht, en hun hulpvragen zijn vaak al even divers. Maar au fond komt het steeds neer op ‘help ons een functioneel, warm gezin te zijn’.

Nu blijkt dat onze huidige Vlaamse regering ook op de welzijnssector zal besparen, kunnen we niet zomaar toekijken. Kunnen we niet toestaan dat zoveel mensen in de kou blijven. Kunnen we niet anders dan opkomen voor onze “zachte” sector!

Naar aanleiding van ons 30 jarige bestaan verzamelden wij getuigenissen van (ex) cliënten, personeel, vrijwilligers, … De passages hieruit zijn een teken dat de welzijnssector een zeer grote betekenis heeft voor tal van mensen. Maar ook dat het welzijnswerk er vaak toch voor zorgt dat een jongere een stapje verder, stukje zekerder in het leven komt te staan als volwassene. En laat die jongeren net onze toekomst zijn!

“Het was voor mij een soort ontspanning van de thuissituatie” “Toen mijn zonen het moeilijk hadden waren jullie mijn steun.” “Het gevoel dat je helpt timmeren aan een weg naar de toekomst van een jongere, geeft energie!” “Ik ben dankbaar voor het ritme dat ze me aangebracht hebben … vooral dat ze me opgevangen hebben wanneer het nodig was.“ “Voor de begeleiding leefden mijn mama en ik heel erg geïsoleerd, door het dagcentrum zijn mijn mama en ik mee met haar, uit onze cocon gestapt. We leerden er vrienden kennen, hadden leuke babbels, leerden veel over onszelf en hoe het anders kan…mijn mama kreeg weer richting en zin in het leven. Ikzelf slaagde er later uiteindelijk in een diploma te halen!”

EN LAAT DIT NU NET DE REDEN ZIJN WAAROM WE VAN ONS LATEN HOREN! #VuurWerk

Anneke Crombez

Categorieën
Open Brief

Open brief ‘Wat is er toch aan de hand?’

Waar de sociaal werker eerder de tanden zette in onrecht en als rasechte straatwerker met vuist op tafel de problemen luidkeels beschreeuwde, proberen we nu lief en voorzichtig en vooral niet te luid de mensen te ondersteunen in het rasterwerk van papierwerk, achterstallige betalingen, tijdelijke jobs.

We proberen hen met smeekbedes aan immokantoren aan een woning te helpen, we kneden en masseren tot ze in het pakketje passen die de deur opent naar gespecialiseerde hulp. Met lede ogen, armen languit naast ons lichaam en met open mond bekijken we de actualiteit van de laatste weken. Want, ja, de besparingsmaatregelen zullen impact hebben op de mensen waar we mee werken, ze zullen impact hebben op de uitbouw van ons werk.

Wat doet dat ons, beroert dit de gemoederen van de maatschappelijk werker binnen het CAW… kijken we toe of bundelen we signalen en laten we onze stem horen? Het voelt alsof we deel worden van iets waar we geen deel van wensen te zijn. We houden problemen in stand, enerzijds, door wat we kunnen stretchen, te rekken naar wat we eigenlijk niet zo heel goed kunnen, maar wel moeten omdat niemand anders het doet.

We dekken toe, anderzijds, door deze manoeuvres niet te schreeuwen, maar te fluisteren, te
‘compromissen’, door te kijken in de ander zijn richting als het op signaleren aankomt. Nu mensen het harder te verduren krijgen, in steeds moeilijker omstandigheden leven horen we koude boodschappen van de leiders in onze democratie. Lossen we de problemen op met een terugkeer naar de oeroude caritas-gedachte? De warmste week als ‘belijving’ van de vermaatschappelijking van de zorg?

Stretchen kunnen we… maatschappelijk werkers zijn out-of-the-box denkers, maar hoe kan creatief verder nagedacht worden als dat gedachtengoed geen vaste grond krijgt? Als geen koepelorganisatie deze ideeën oppikt en uitwerkt, ondersteunt en tevens mensen hierin opleidt…

Hoe kan je blijvend creatief denken als we niet kunnen rekenen op steun om zeer laagdrempelige initiatieven uit te bouwen die mensen bij elkaar brengen en hen dat duwtje geven richting hulp? Die laagdrempelige initiatieven die onvoorwaardelijk hun deur openzetten…

We zetten op micro en mesoniveau mooie overlegstructuren op, om de afstanden tussen hulporganisaties te verkleinen. Dat levert op, in sneltempo. Het lijkt ons belangrijk dat we ons wapenen, ons bewust zijn over de zo menselijke en makkelijke reflex om je kwaadheid en onmacht te richten naar een collega van een andere afdeling of een andere organisatie die zijn grenzen trekt.

We horen ons niet kwaad te maken op de hulpverlener van het psychiatrisch ziekenhuis die een patiënt niet kan opnemen, we moeten ons kwaad maken op de resem keuzes van een regering die ervoor zorgt dat er moet gevochten worden voor een plekje gepaste hulp. Elkaar beoordelen en veroordelen lijkt sterk op wat we zien gebeuren in onze samenleving. Bevolkingsgroepen zetten zich af tegen andere groepen, mensen zien elkaar als bedreiging, er is een klimaat van angst. Een regering die de bodem van solidair samenleven wegneemt en beknot is het laatste wat deze samenleving nodig heeft.

Als sociaal werkers lijkt het ons essentieel dat we collega’s, cliënten, vrienden en familie hierop attent maken, we hebben een taak om dit te blijven herhalen, te blijven agenderen, te blijven in discussie brengen, te blijven signaleren. Het lijkt ons billijk hierbij een oproep te doen om zichtbaar te maken waar we voor staan, wat wij belangrijk vinden als tegenreactie op hetgeen we met lede ogen, slappe armen en open mond zien gebeuren.

Na jaren investeren in interne opbouw rond fusies en interne herstructureringen komen we op een kruispunt op maatschappelijk vlak. Dat vraagt nu meer dan ooit om een signaal naar buiten. We voelen ons strijdvaardig, maar kunnen dit niet alleen.

Er lopen initiatieven die deze verontwaardigingen en strijdlustigen bundelen, we hopen dat we hier met velen een plaats kunnen in vinden de komende weken. Verder zou een krachtige visie, een strijdlust van een intussen groot aanwezig orgaan in Vlaanderen, het CAW, een zinvolle en welkome stem zijn in deze tijden. We maken ons ‘SAMen ongerust’, we vragen ‘zuurstof aan solidariteit’

3/12 -> ​www.vuur-werk.vlaanderen​ donderdagnamiddag martelarenplein Brussel.

Reintje, Erica en team wonen Brugge

Categorieën
Open Brief

Open brief aan de Vlaamse regering

Investeer voluit in mensen en in samen-leven

Pats! Binnen zes weken al. Dan moeten 130 sociaal-culturele organisaties 6% van hun geplande werking schrappen. Dat geldt ook voor jeugdverblijfcentra, voor de bovenlokale werkingen met kwetsbare kinderen en jongeren, bovenlokale jeugdhuizen en de bovenbouwers van de jeugdsector zoals de Kinderrechtencoalitie, Bataljong, de Vlaamse Jeugdraad en de Ambrassade. 93 jeugdorganisaties moeten 3% schrappen. SAM, het steunpunt voor opbouwwerk, straathoekwerk, schuldbemiddeling en algemeen welzijnswerk, verliest maar liefst 27%. De verenigingen van etnisch-culturele minderheden worden geviseerd in hun huidige werking. Duolegaten voor goede doelen worden afgeschaft.
Het beleid tornt aan het verenigingsleven in plaats van het uit te bouwen. Zo verliest het hart van de samen-leving, het sociale weefsel, zijn zuurstof.

Dat gaat gepaard met een algemene besparing van 6% op de kunstensector die het ook nog eens met 60% minder projectmiddelen moet doen. De VRT verliest 44 miljoen middelen en daarmee 250 mensen. Ook fondsen voor onafhankelijke journalistiek verdwijnen. Het openbaar vervoer zoals de Lijn kreunt onder het gebrek aan investeringen. De zorg kampt met lange, aangroeiende wachtlijsten. De klimaatambitie is navrant klein. Die beleidskeuzes maken van Vlaanderen een kille, harde samenleving

‘Iedereen moet besparen,’ is het mantra. Maar dat klopt niet helemaal. Het beleid investeert in enkele paradepaardjes en in de privé-stichting van Fernand Huts. De 34,5 miljoen euro subsidie – uit het klimaatfonds (!) – voor een paar grote vervuilers in de (petro)chemie en het staal worden bijna verdrievoudigd.
Dat is geen karikatuur. De cijfers staan allemaal zwart op wit in regeringsdocumenten. Ze verarmen de samenleving. Intussen laat men middelen liggen door te weigeren zware vormen van fiscale ontwijking aan te pakken en weigert ons politieke bedrijf zelf te besparen.

In deze context wijzen wij de opgesomde besparingen af. Immers, de essentie is: in wat voor samenleving willen we leven? Hoe willen we die inrichten? Laten we winst voorgaan op waarde of omgekeerd?

Het middenveld gaat over mensen die elkaar in netwerken vinden en zich daar, grotendeels vrijwillig, inzetten voor wat waardevol is. Mensen met een handicap bijspringen, drempels voor participatie aangeven, verkeerssituaties en openbaar vervoer verbeteren, ijveren voor schonere lucht, mensen bijstaan die moeilijk de weg vinden in onze complexe samenleving, mensen een stem geven… Zonder onze verenigingen, belangenbehartigers en spreekbuizen wordt elke burger een eiland dat zelf maar moet zien te overleven wanneer zijn rechten worden ingeperkt. Onze verenigingen zorgen rechtstreeks en onrechtstreeks voor het welzijn en het welbevinden van de mensen in Vlaanderen. De meerwaarde ervan is onberekenbaar én onbetaalbaar. De brede social profit was de voorbije decennia bovendien goed voor een bovengemiddelde groei van de economische toegevoegde waarde, de werkgelegenheid en de impact op de rest van de economie.

Natuurlijk is er boosheid, ontgoocheling en frustratie. Bij professionals en vrijwilligers. Natuurlijk willen wij ons niet uit elkaar laten spelen voor enkele kruimels. Als de regering echt wil investeren in een warm Vlaanderen, dan schroeft ze haar desastreuze plannen voor het middenveld, de openbare dienstverlening en de cultuursector terug.

Om die overtuiging in het licht te zetten, maken wij een week lang VuurWerk. Voor een warme samenleving. In de VuurWerk-week van 2 december laten verschillende sectoren, in verbondenheid met elkaar, van zich horen en zien. In deze “VuurWerk-week” houden we ook de beleidsnota’s tegen het licht en plaatsen iedereen die werkt voor ons allemaal in het voetlicht.

Deze brief werd ook gepubliceerd op De Wereld Morgen.

Ondertekend door 185 organisaties:

11.11.11
Acli Vlaanderen vzw
ACLVB
ACOD Cultuur
ACOD-LRB-Brussel/CGSP-ALR-Bruxelles
ACOD VRT
ACV
ACV Puls
Advocatenkantoor Verté
AIF+
Amadeo Kollektif
Andante vzw
Artforum – Urban Woorden
August Vermeylenfonds vzw
Bataljong vzw
BBTK
Beweging.Net
Begeleid Wonen Leuven vzw
Beursschouwburg
Beschut Wonen De Overstap
Bond Zonder Naam
BRAL Brussel
Buurtwinkel Anneessens
CAR Antenne 3000
CAR Bolt vzw
CAR Oostakker
Çavaria
CAW Groep
Centrum voor Functionele Revalidatie vzw
Centrum Voor Jeugdtoerisme vzw
Chirojeugd Vlaanderen
Christelijke Mutualiteit
Climaxi vzw
Cocon Vilvoorde vzw
Curieus
De Ambrassade
De Federatie
De Link vzw
De Sloep vzw
De Touter vzw
De Wakkere Burger
De Wereld Morgen
Demos
Den Dries
Doof Vlaanderen
Elcker-Ik centrum
Ella vzw
Elmer vzw
Etcetera
FAAB vzw
FairFin
Federatie Kinderopvang
Federatie van Marokkaanse Verenigingen
Federatie Wereldvrouwen vzw
Femma
Feniks vzw
Flanders Merry Pranksters
FMDO
Formaat +
Foyer vzw
FOS Open Scouting
Free Clinic
Furia
Gams vzw
Gastvrij Netwerk vzw
Gastvrij Sint-Truiden vzw
Geneeskunde voor het Volk
Gigos vzw
Globelink vzw
GRIPvzw
Groep Intro
Groep Ubuntu X8K
Hand in Hand Tegen Racisme
Hart Boven Hard
Holebihuis Vlaams-Brabant
Huis der Gezinnen – CEMG vzw
Internationaal Comité
JES
JINT vzw
JOETZ vzw
KAJ
Kazou
Kif Kif
Kind en samenleving vzw
Kinderrechtencoalitie Vlaanderen
Koning Kevin
Kumbaa vzw
KVG Vorming
KVLV
Labo vzw
Lasso vzw
LEJO vzw
Liberale Vereniging van Personen met een Handicap (LVPH)
Liberale Vrouwen
Liga voor Mensenrechten
Limburgs Platform Vluchtelingen
Markant vzw
Masereelfonds
Mensen van de Weg
Mentor vzw
Merhaba
Minderhedenforum
Moeders voor de Vrede vzw
Motief vzw
Nederlandstalige Vrouwenraad
NEOS – Netwerk van Ondernemende Senioren
Netwerk Aalst
Netwerk Bewust Verbruiken
Netwerk Tegen Armoede
OBRA-BAKEN vzw
Okra vzw
Omega vzw
Onafhankelijk Leven vzw
Orbit
OTA Vlaams-Brabant & Brussel vzw
OxfamWereldwinkels
Palhik Mana vzw
Pax Christi Vlaanderen
Pegode vzw
Progress Lawyers Network
Rainbow Friends
Rebus
Ritmica vzw
ROJM
ROOTS vzw
RoSa vzw
SAM vzw – Steunpunt Mens en Samenleving
Samenlevingsopbouw
Scouts en Gidsen Vlaanderen
Sensoa
S-PLUS vzw
S-SPORT//RECREAS vzw
Sint-Vincentius Limburg
Socialistische Mutualiteiten
Socius
SOM – Federatie van Sociale Ondernemingen
Spin vzw
Stamp Media
State of the Arts
Stebo vzw
Steunpunt Adoptie vzw
Studio Sesam
‘t Uilekot vzw
‘t Zonnetje vzw
‘t Veldzicht vzw
Tumult
Turkse Unie Van België
Uit de Marge
Unie van Turkse Verenigingen
Unie Vrijzinnige Verenigingen/de Mens.nu
Universiteit voor het Maatschappelijk Belang
VBJK | Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen
Verenigde Verenigingen
Vereniging van Wijkgezondheidscentra
Verte advocatenkantoor
Vesta vzw
VFG vzw
Victoria Deluxe
VIVA-SVV vzw
Vlaams ABVV
Vlaams Huurdersplatform
Vlaams Welzijnsverbond
Vlaamse Auteursvereniging
Vlaamse Dienst Speelpleinwerk
Vlaamse Jeugdraad
Vluchtelingenwerk Vlaanderen
Voedselteams vzw
VOEM vzw
Voice Mechelen
Vormingplus Brugge
Vormingplus Limburg
Vormingplus Oost-Brabant
Vormingplus Waas-en-Dender
Vormingplus Zuid-West-Vlaanderen
VVC – Vereniging Vlaamse Cultuur- en gemeenschapscentra vzw
Vzw Jong
Walpurgis
Wel Jong Niet Hetero
Welcome in Mechelen vzw
Welzijnszorg vzw
YWCA
Zij-kant
vzw Zijn
Zinneke
Zorggezind
Zorgnet – Icuro